Algemene voorwaarden

Tapas Del Dia is een handelsnaam van SoMo Investment bvba en wordt geëxploiteerd onder de domeinnamen tapasdeldia.com, tapasdeldia.be en tapadeldia.nl.

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten door Tapas Del Dia zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, diners exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

2. Betaling

Betalingen dienen 8 dagen na factuurdatum door Tapas Del Dia te zijn ontvangen. Tapas Del Dia mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

3. Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Tapas Del Dia blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

4. Prijzen

De prijzen op de website en in overeenkomst van producten of diensten zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typ-, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van typ-, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij typ-, druk- en zetfouten is Tapas Del Dia niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

5. Annulering

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Tapas Del Dia in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd. Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100% van totaalbedrag factuur. Veertien dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60% van totaalbedrag factuur. Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35% van totaalbedrag factuur vermeerderd met gemaakte kosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan Tapas Del Dia te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Tapas Del Dia.

6. Retourneren van producten

Producten die van de shop van Tapas Del Dia geleverd zijn, kunnen binnen een periode van 14 dagen geretourneerd worden mits in originele verpakking (bij het openen van de verpakking moet men niet de verpakking scheuren, maar op de juiste manier openen zodat die normaal weer gesloten kan worden. De klant moet eerst een melding maken van het fijt dat hij de producten wilt retourneren en daar bij melden wat de reden is. De retourkosten zijn op rekening van de klant. De geretourneerde producten worden nagekeken bij aankomst of die aan de voorwaarden voldoen. Dan pas wordt overgegaan tot terug betaling van het aankoopsom. indien de klant het product terugstuurt zonder de verzendkosten te betalen, worden deze kosten van het aankoopsom afgetrokken.

7. Opgegeven aantallen

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Tapas Del Dia is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen. Indien de opgegeven aantallen door de cliënt 10 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 10% lager liggen dan het volgens overeenkomst afgesproken (of geschat) aantal, heeft Tapas Del Dia het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te annuleren of de afgesproken prijs aan te passen. Let op: het afvallen van aantallen binnen de 3 dagen voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.

8. Overmacht

In geval van overmacht heeft Tapas Del Dia het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

  • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • Stakingen.
  • Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
  • Brand of ongevallen.
  • Transportbelemmeringen.
  • Iedere storing in de geregelde productie.

9. Aansprakelijkheid

Tapas Del Dia is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Tapas Del Dia terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Tapas Del Dia nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

10. Weigering cq. beëindiging van orders en/of opdrachten

Tapas Del Dia behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/ of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/ of opdracht mocht zijn begonnen. Tapas Del Dia heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Tapas Del Dia te weigeren of de order en/ of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen (onmiddellijk) te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Tapas Del Dia heeft het recht (in geval van toepasselijkheid van bovenstaande) op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en /of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren (voortijdig) beëindigen van de order en/ of opdracht.

11. Geschillen

Op alle door de Tapas Del Dia gesloten overeenkomsten en eventueel nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.